Obchodní podmínky

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Eva Foremanová
animafoto.eva@gmail.com
Tel.: 605 801 301
IČ: 68775857, zapsán v živnostenském rejstříků MÚ Rokycany č. j.: MeRo/1710/OŽ/23
Číslo účtu: 173412214 / 0300, vedený u ČSOB
Nejsem plátcem DPH​

OBJEDNÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB

• Objednání je závazné v okamžiku odsouhlasení termínu focení klientem i fotografem
• Objednáním se na focení automaticky potvrzujete přijetí těchto podmínek a jejich srozumění s nimi, stejně tak s mým autorským přístupem a fotografickým stylem
• Rezervace svatebního termínu – Do 7 dnů od domluvy musí být složen rezervační poplatek, který je nevratný. Rezervační poplatek činí minimálně 2000 Kč. V případě nezaplacení, bude termín nabídnut dalšímu zájemci.

Zrušení rezervace
• Pokud je focení zrušeno ze strany fotografa, je rezervační poplatek vrácen v plné výši nebo se focení po domluvě písemně e-mailem přesouvá na náhradní termín. Pokud se na domluvené focení klient nemůže z jakéhokoliv důvodu dostavit a bude požadovat jeho zrušení nebo náhradní termín, je jeho povinností tuto skutečnost fotografovi oznámit telefonicky nebo e-mailem alespoň 3 dny před focením. V případě svatebního focení není možné termín po uhrazení rezervačního poplatku již zrušit a požadovat vrácení tohoto poplatku. Pokud bude mít klient požadavek na přesunutí termínu focení a fotograf nebude mít tento požadovaný termín dostupný, tak je rezervační poplatek nevratný, protože nedošlo k problému na straně poskytovatele služby.

Náhradní termín
• Klient bere na vědomí, že pokud bude žádat o náhradní termín, bude mu nabídnut nejbližší možný volný termín s ohledem na aktuální vytížení

Splatnost cen
• Cena za vybraný fotobalíček je splatná nejpozději v den focení. Prosím, připravte si částku, pokud to půjde, přesně.
• Cena za fotografie vybrané nad rámec balíčku je formou doplatku zaplacena převodem na účet ještě před jejich zpracováním
• Nedojde-li k zaplacení ceny zvoleného fotobalíčku či případného doplatku za doplňkové služby nad rámec balíčku, vyhrazuje si fotograf právo zakázku nepředat do doby než je řádně zaplacena

FOTOGRAFOVÁNÍ

Exteriérové focení
• Lokace exteriérového focení je určena po dohodě s fotografem a realizují se zde všechny nabízené druhy focení
• V případě špatného počasí se exteriérové focení přesouvá na jiný termín

Doba focení
• Doba focení je individuální a liší se v závislosti dle zvoleného foto balíčku
• Pozdní příchod klienta není důvodem k prodloužení časového harmonogramu focení
• Opozdí-li se klient o více než 20 minut bez předchozí omluvy, je fotograf oprávněn fotografování zrušit a smluvené místo opustit

Úprava fotografií
• Pokud se nedohodneme jinak, fotografie upravuji dle svého uvážení a celkového stylu, který je patrný z fotografií zveřejněných na mém webu www.animafoto.cz

DODÁNÍ FOTOGRAFIÍ

Dodací lhůta fotografií
• Nedomluvíme-li se jinak, nejpozději do 14dní

Předání fotografií
• Fotografie dostanete upravené ve formátu JPG v plném rozlišení. Soubory formátu RAW neposkytuji! Stejně tak neposkytuji ani neupravené fotografie v JPG!
• Fotografie dodám v elektronické podobě zasláním odkazu do soukromé internetové galerie

Archivace fotografií
• Všechny fotografie se archivují po dobu minimálně 1 roku od odevzdání zakázky, poté data odstraňuji v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob (tzv. GDPR)

SOUHLAS S POSKYTNUTÍM FOTOGRAFIÍ

• Pokud se nedomluvíme jinak, má autor fotografií právo zveřejnit fotografie v portfoliu, na sociálních sítích (Instagram, Facebook, ...) nebo na svých webových stránkách.

AUTORSKÁ PRÁVA

• Dle autorského zákona č. 121/2000 sb. jsou fotografie vlastníkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora, pokud tyto fotografie nejsou přímo k použití propagace zákazníka. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.
• Klient smí použít fotografie pouze pro osobní účely
• Klient nesmí užít fotografie pro komerční účely nebo je prodávat bez písemného souhlasu fotografa

PROHLÁŠENÍ K OSOBNÍM DATŮM

• Prohlašuji, že Vaše poskytnutá data budou považována za osobní a tedy dle zákona 101/2000 Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů) Vám zaručuji jejich ochranu a v žádném případě je neposkytnu třetí osobě, a že je budu využívat výhradně pro svoji vlastní potřebu.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4.2023